Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 4040

1,250,000.00

Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 4046

1,480,000.00

Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 6060

5,500,000.00